Zastraszanie pracownika, że zostanie zwolniony, jeżeli się nie zaszczepi albo nie zrobi testu na Covid-19, JEST BEZPRAWNE!

Informacyjny.kim

CZY PRACODAWCA MOŻE ZMUSIĆ CIĘ DO SZCZEPIENIA LUB TESTU NA COVID?

Czy pracodawca może zmusić pracownika do szczepienia lub zrobienia testu na Covid-19? Czy może zagrozić nam zwolnieniem z pracy? Czy możemy mu odmówić? Co na ten temat mówią przepisy prawa?

Co na temat zmuszania pracownika mówi prawo?

Zastraszanie i manipulowanie pracownikiem, że zostanie zwolniony, jeżeli się nie zaszczepi albo nie zrobi testu na Covid-19, JEST BEZPRAWNE!

Wystarczy zajrzeć do Konstytucji RP, a także do Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Pierwszym artykułem, na który należy zwrócić uwagę, jest artykuł 32 Konstytucji RP (Zasada równości obywatela wobec prawa).

Zgodnie z tym artykułem wszyscy są równi wobec prawa, a do tego wszyscy mają prawo do tego, aby byli równo traktowani przez władze publiczne.

Poza tym nikogo nie można dyskryminować w życiu politycznym, społecznym, a także w życiu gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Kolejny ważny artykuł z Konstytucji RP to artykuł 39 (Zasada wolności od eksperymentów).

W tym artykule zostało napisane, że nikogo nie można poddawać eksperymentom naukowym, a w tym również medycznym bez dobrowolnie wyrażonej zgody danej osoby.

Następny artykuł 47 Konstytucji RP (Zasada ochrony życia prywatnego) mówi, że każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, ale także rodzinnego, czci i dobrego imienia, ale też każdy ma prawo do decydowania o swoim życiu osobistym.

Należy również tutaj zwrócić uwagę na Ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Tutaj istotne znaczenie ma artykuł 16 (Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na świadczenia).

Zgodnie z tym artykułem pacjent ma prawo do tego, aby wyrazić zgodę na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych, ale też ma prawo odmówić wyrażenia takiej zgody, a może to nastąpić po uzyskaniu informacji na temat stanu zdrowia pacjenta, a także rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metod diagnostycznych i leczniczych, które pozwolą przewidzieć następstwa ich zastosowania albo też zaniechania.

Poza tym także po uzyskaniu informacji o wynikach leczenia, a także o rokowaniach w zakresie udzielanych przez tę osobę świadczeń zdrowotnych, ale też zgodnie z posiadanymi przez tę osobę uprawieniami.

Ponadto przymuszanie do szczepienia i robienia testów na Covid-19 jest również niezgodne z Ustawą o zawodzie lekarza oraz z Europejską Konwencją o Ochronie Praw Człowieka.

W artykule 8 tej Konwencji (Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) jest napisane, że każdy człowiek ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego oraz rodzinnego, a także do poszanowania swojego mieszkania i swojej korespondencji.

Jednak niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tego prawa przez daną osobę, ale z wyjątkiem przypadków, które zostały przewidziane przez ustawę, ale też z wyjątkiem takich, które są konieczne w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, a także bezpieczeństwo publiczne albo dobrobyt gospodarczy kraju czy też ochronę porządku, zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia, moralności albo ochronę praw i wolności innych osób.

W artykule 32 znajduje się informacja, że lekarz może prowadzić badanie, ale tylko po wyrażeniu zgody przez pacjenta.

Co wynika z tych przepisów prawa?

Na podstawie przytoczonych wyżej przepisów można stwierdzić, że pracodawca NIE MOŻE ZMUSIĆ pracownika do poddania się testowaniu na obecność wirusa testem antygenowym albo testem genowym PCR.

Nawet przymuszanie pracownika do takiego testowania na podstawie przepisów BHP będzie niezgodne z prawem.

Odmówienie wykonania takiego testu nie może być podstawą do wyciągnięcia jakichkolwiek kar wobec danej osoby.

Ponadto z przepisów tych wynika, że pracodawca również nie może zmusić pracownika do zaszczepienia się albo nawet zadać pytania, czy będzie się szczepił.

Pracodawca nie może wymagać od pracownika przedstawienia dokumentu, który będzie potwierdzał wykonanie testu albo zaszczepienie się.

Poza tym pracodawca nie może zadawać pytań, czy pracownik zaszczepił się albo wykonał test lub czy będzie chciał się poddać szczepieniu, ponieważ jest to niezgodne z prawem.

Jest to niezgodne z prawem, ponieważ pracodawca nie może pytać o stan naszego zdrowia zgodnie z artykułem 22 Kodeksu Pracy.

Z tego Kodeksu wynika, że pracodawca nie może wymagać od swojego pracownika podawania informacji o stanie zdrowia, chyba że jest to konieczne do skorzystania przez pracownika ze szczególnych uprawnień prawa pracy.

Wyjątkiem od zachowania tajemnicy o stanie zdrowia pracownika jest przepis 57 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Wtedy na zaświadczeniu lekarskim konieczne jest umieszczenie informacji o rodzaju określonych chorób albo o przyczynach niezdolności do pracy.

Zgoda samego pracownika zwalania z prawa do zachowania tajemnicy.

Z kolei brak zgody na rozmowę o stanie zdrowia nie może mieć negatywnych skutków dla zatrudnienia pracownika albo na dalszą współpracę.

Dlatego też trzeba walczyć o swoje prawa i nie wolno dać się manipulować ani zastraszać!

Źródło

Ty jesteś Kreatorem Własnej Rzeczywistości

Komentarze są wyłączone

Wybierz Zakładkę

Portal Społecznościowy KimBook

Platforma Video

MyTube

Komunikator WTC WhatsThat

WhatsThat

Nakładka na YouTube

Invidious.kim

Komunikator TNP Transport na Protesty

https://transportnaprotesty.info

Wesprzyj nas

Wesprzyj nas

Kontakt

Kontakt

Ostatnie wpisy